Värvid

FFFFCC FFFF99 FFFF66
FFFF33 FFFF00 CCCC00
FFCC66 FFCC00 FFCC33
CC9900 CC9933 996600
FF9900 FF9933 CC9966
CC6600 996633 663300
FFCC99 FF9966 FF6600
CC6633 993300 660000
FF6633 CC3300 FF3300
FF0000 CC0000 990000
FFCCCC FF9999 FF6666
FF3333 FF0033 CC0033
CC9999 CC6666 CC3333
993333 990033 330000
FF6699 FF3366 FF0066
CC3366 996666 663333
FF99CC FF3399 FF0099
CC0066 993366 660033
FF66CC FF00CC FF33CC
CC6699 CC0099 990066
FFCCFF FF99FF FF66FF
FF33FF FF00FF CC3399
CC99CC CC66CC CC00CC
CC33CC 990099 993399
CC66FF CC33FF CC00FF
9900CC 996699 660066
CC99FF 9933CC 9933FF
9900FF 660099 663366
9966CC 9966FF 6600CC
6633CC 663399 330033
CCCCFF 9999FF 6633FF
6600FF 330099 330066
9999CC 6666FF 6666CC
666699 333399 333366
3333FF 3300FF 3300CC
3333CC 000099 000066
6699FF 3366FF 0000FF
0000CC 0033CC 000033
0066FF 0066CC 3366CC
0033FF 003399 003366
99CCFF 3399FF 0099FF
6699CC 336699 006699
66CCFF 33CCFF 00CCFF
3399CC 0099CC 003333
99CCCC 66CCCC 339999
669999 006666 336666
CCFFFF 99FFFF 66FFFF
33FFFF 00FFFF 00CCCC
99FFCC 66FFCC 33FFCC
00FFCC 33CCCC 009999
66CC99 33CC99 00CC99
339966 009966 006633
66FF99 33FF99 00FF99
33CC66 00CC66 009933
99FF99 66FF66 33FF66
00FF66 339933 006600
CCFFCC 99CC99 66CC66
669966 336633 003300
33FF33 00FF33 00FF00
00CC00 33CC33 00CC33
66FF00 66FF33 33FF00
33CC00 339900 009900
CCFF99 99FF66 66CC00
66CC33 669933 336600
99FF00 99FF33 99CC66
99CC00 99CC33 669900
CCFF66 CCFF00 CCFF33
CCCC99 666633 333300
CCCC66 CCCC33 999966
999933 999900 666600
FFFFFF CCCCCC 999999
666666 333333 000000

Kahe rännumehe tee

Kahe rännumehe tee viis mööda jõest Kaldal kaunis neiu valas pisaraid Neiu ütles: ei saa üle Emajõest Aga mehed sellest niig...